Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 10 2014

omgjajebiewszystko
5026 25ae
omgjajebiewszystko
Przypomniał sobie zdanie, że ludzie się kochają tak długo, jak długo chcą się całować w usta.
— Grażyna Plebanek
Reposted fromkropka kropka viaamourcerise amourcerise

October 06 2014

omgjajebiewszystko
1714 a09e
Reposted fromfoods foods viasmoothhhh smoothhhh
6327 a30e 500
Reposted fromwestwood westwood viasmoothhhh smoothhhh
omgjajebiewszystko
omgjajebiewszystko
Chcę być Twoim najpiękniejszym powitaniem i najtrudniejszym pożegnaniem.
Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. Żeby cały świat nam zazdrościł, że mamy właśnie siebie.
— (via keloina)
omgjajebiewszystko
omgjajebiewszystko
1821 6ddb
omgjajebiewszystko
2065 37cb 500
Reposted fromobliviate obliviate viaamourcerise amourcerise
omgjajebiewszystko
Reposted fromMonasi Monasi viaamourcerise amourcerise
Reposted fromnothings nothings viaamourcerise amourcerise
omgjajebiewszystko
Reposted fromnotforgetme notforgetme viaamourcerise amourcerise
omgjajebiewszystko
omgjajebiewszystko

September 17 2014

omgjajebiewszystko
Reposted frompeluda peluda viasmoothhhh smoothhhh
omgjajebiewszystko
7461 0044
Reposted fromzubrowkabiala zubrowkabiala viasmoothhhh smoothhhh
omgjajebiewszystko
4727 e33c
Reposted fromproof proof viabutterfly94 butterfly94
omgjajebiewszystko

August 28 2014

omgjajebiewszystko
9498 a36f
Reposted fromvacannes vacannes viasmoothhhh smoothhhh
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl